VEDTÆGTER
For
De Allieredes Danske Vaabenfæller
1914-1918 & 1939-1945

Navn
§.1

Foreningens navn er ”De Allieredes Danske Vaabenfæller”
Foreningen er stiftet den 30.juni 1920 og dens hjemsted er København.

Formål
§.2

Foreningens formål er:
At samle danske borgere, der i årene 1939-1945 har gjort tjeneste i De Allierede Styrker eller på anen måde har bidraget til De Allieredes sejr.
At samle de danske borgere, der efter 1945 har gjort tjeneste under engelsk, fransk eller amerikansk flag, eller i fredsskabende styrker inden for FN eller NATO.
At sprede kendskabet til den indsats, som danske borgere ydede i årene 1914-1918 og 1939-1945, og bevare minder om de danske og allierede soldater der faldt.
At styrke værnepligten hos den danske befolkning til forsvar af den nationale selvstændighed og personlige frihed.
At støtte alle initiativer, der sigter imod at forhindre krige og som tilstræber den fredelige sameksistens mellem alle nationer og folkeslag.

Optagelse af medlemmer
§.3

Enhver dansk borger, som godkender foreningens formål, kan optages som medlem.
Alle anmodninger om medlemskab skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan uden begrundelse afslå en anmodning om optagelse.
Alle medlemmer har stemmeret, når kontingentet er betalt rettidigt inden generalforsamlingen.
Æresmedlemmer udnævnes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
Æresmedlemmer er kontingentfri, men bevarer i øvrigt alle medlemsrettigheder.

Regnskab
§.4

Regnskabsåret er kalenderåret.
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen for det følgende år.

Foreningens organer
§.5

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.
Formand og bankansvarlig vælges særskilt i henholdsvis lige og ulige år. Øvrige medlemmer vælges iht.§6 stk.7.
Genvalg kan finde sted.

Generalforsamlingen
§.6

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel, enten ved brev til medlemmerne eller ved notits i nyhedsbrev/hjemmeside.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.
Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Ordlyden skal i fornødent omfang fremgå af dagsordenen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af revideret regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. fastsættelse af kontingent
 6. Nyhedsbrev/Hjemmeside
 7. Valg af a) Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) b)En bankansvarlig og 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (for 1 år)
 9. Valg af 2 revisorer (for 1 år)
 10. Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år)
 11. Valg af webmaster og regnskabsfører (for 1 år)
 12. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det påkrævet og skal afholdes, såfremt mindst 15 medlemmer fremsætter skriftlig og begrundet anmodning herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter at kravet herom er modtaget af bestyrelsen.
Varslingen sker på samme måde som ved ordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan kun omfatte de punkter, der er anført i anmodningen.
Forslag, der måtte komme til afstemning, afgøres ved simpel stemmeflertal på den ordinære såvel som den ekstraordinære generalforsamling, dog med undtagelse af iht.§.9 og §.10
Forslag, der indebærer vedtægtsændringer, skal altid fremgå uforkortet af dagsordenen. Dagsordenen skal fremlægges senest ved generalforsamlingens begyndelse.

Stemmeafgivelse ved 1 fuldmagt kan finde sted.

Bestyrelsen
§.7

Bestyrelsen holder møde så ofte den finder det påkrævet. På det første møde efter generalforsamlingen konstituerer den sig, idet der vælges næstformand og sekretær.
Der føres protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Bestyrelsen er i sine handlinger ansvarlig over for generalforsamlingen. Den bestemmer selv sin forretningsorden, ligesom den gennem den valgte kasserer indkasserer foreningens indtægter og sørger for afholdelse af foreningens udgifter.
Intet medlem af bestyrelsen må uden forudgående samtykke fra øvrige bestyrelsesmedlemmer påføre foreningen ekstraordinære udgifter.

Udmeldelse
§.8

Udmeldelse skal ske til bestyrelsen
Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem. Eksklusionen kan af den pågældende forlanges behandlet på den førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil vedkommende har adgang, dog uden stemmeret. Eksklusionen anses for gyldig medmindre 2/3 af de fremmødte stemmer for en forkastelse.
Hverken udmeldte eller ekskluderede medlemmer kan gøre krav på at få udbetalt kontingent eller nogen del af foreningens formue

Vedtægtsændringer og Opløsning
§.9

Forslag om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning eller sammenlægning med andre foreninger kan kun træffes på en ordinær generalforsamling såfremt mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Opnår et forslag mindst 50%, men ikke 2/3 af de afgivne stemmer, kan bestyrelsen indkalde en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse 6 uger senere, hvor de(t) pågældende forslag kan vedtages ved simpel stemmeflertal.

§.10

I tilfælde af foreningens opløsning skal et eventuelt overskud efter realisering af foreningens aktiver og betaling af foreningens gæld, tilfalde et nationalt formål efter den opløsende generalforsamlings bestemmelse.
Den opløsende generalforsamling træffer endvidere bestemmelse om hvorledes der skal disponeres over foreningens aktiver og øvrige effekter.

§.11

Bestemmelserne i nærværende vedtægter får gyldighed dagen efter vedtagelsen og afløser alle tidligere vedtægter.

Således vedtaget på generalforsamlingen de 22.marts 2013