GENERALFORSAMLING 2018

   

  De Allieredes Danske Våbenfæller

  Ordinær generalforsamling på Kastellet lørdag den 24. marts 2018 kl. 13.00

  Generalforsamlingen mindedes vor afdøde Protektor, HKH Prins Henrik samt de af vore medlemmer, der er døde i det forgangne år.

  1. Valg af dirigent
  Generalforsamlingen valgte Ib Snoer som dirigent.

  2. Formandens beretning
  Formandens berettede om foreningens virksomhed i 2017, herunder om en medlemsnedgang. Foreningen har haft 12 arrangementer i det forløbne år. Formanden opfordrede medlemmerne til at slutte op om Store Kransetur.
  Næstformanden Eilif Petersen opfordrede medlemmerne til at foreslå nye medlemmer til vor gamle forening.

  3. Godkendelse af det reviderede regnskab
  Kassereren forelagde det reviderede regnskab, der for 2017 undtagelsesvist udviste et lille underskud på 147,10 kr. Regnskabet godkendtes.

  4. Indkomne forslag
  Generalforsamlingen gav stor tilslutning til, at bestyrelsen anmoder Kongehuset om en ny protektor.

  5. Fastsættelse af kontingent
  Kontingentet fastsattes uændret til 275 kr. årligt.

  6. Nyhedsbrevet
  Generalforsamlingen udtrykte tilfredshed med såvel Nyhedsbrev som hjemmeside.

  7. Valg af bestyrelse (lige år)
  Formanden samt bestyrelsesmedlemmerne Peter Lykke og Kurt Serup var på valg og genvalgtes.

  8. Valg af bestyrelsessuppleanter
  Bestyrelsessuppleanterne Jørgen Graakjær og Jørgen Andreassen genvalgtes.

  9. Valg af 2 revisorer
  Revisorerne Leif Børup og Børge Draabe Bruunsgaard genvalgtes.

  10. Valg af revisorsuppleant
  Revisorsuppleant Poul Nicolaisen genvalgtes.

  11. Valg af webmaster
  Webmaster Dennis Houlby genvalgtes.

  12. Eventuelt: I.a.b.