Ordinær generalforsamling 2020

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at indkalde til den ordinære generalforsamling

Fredag den 16. oktober 2020 - kl. 13.00
på Kastellet, Nordre Magasin, 1. sal

Såfremt bestyrelsens forslag til vedtægtsændring vedtages, ændres dagsordenen i overensstemmelse hermed.

Dagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse / godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag (Forslag der ønskes behandlet, skal i skriftlig form være formanden i hænde senest den 2. oktober 2020).
 
5. Fastsættelse af kontingent

6. Medlemsbladet (Nyhedsbrevet)

7. Valg af bestyrelse:
Formand + 2 bestyrelsesmedlemmer:
Jan Kaare Christensen - Peter Lykke - Kurt Serup (lige år)
Kasserer + 3 bestyrelsesmedlemmer:
Karin Søemod - Eilif Petersen – Jørgen Andreasen (ulige år)
Kurt B. Sørensen genopstiller ikke, og bestyrelsen foreslår Poul Nicolajsen.

8. Valg af begge bestyrelsessuppleanter - Jørgen Graakjær – Kaj Clausen (hvert år)

9. Valg af 2 revisorer – Børge Draabe Bruunsgaard + en ny revisor (hvert år

10. Valg af revisorsuppleant Ib Rohrdal  (hvert år)

11. Valg af redaktør (webmaster) – Dennis Houlby (hvert år)

12. Eventuelt

 

Når dagsordenen er udtømt, vil foreningen være vært ved et traktement.

                                             Referat
af den iflg. den efter bestyrelsens forslag til vedtægtsændring fremkomne dagsorden.

Deltagere i alt 19 prs.

Formand Jan Kaare Christensen bød velkommen og orienterede om de praktiske i forbindelse med Corona restriktionerne. Derefter bad formanden forsamlingen rejse sig og mindes de medlemmer, som er afgået ved døden siden sidste generalforsamling.

Ad.1Valg af dirigent


Bestyrelsen foreslog Aksel Houlby og Aksel takkede for valget og konstaterede, at det var en beslutningsdygtig og lovlig indvarslet generalforsamling, hvorefter vi gik til punkt 2.

Ad. 2  Formandens beretning


Formanden ville senere vende tilbage til den ændrede dagsorden.
Han startede sin beretning med disse ord: Der var en Verden før Coronaen og nu er verden anderledes. Det har ændret mange arrangementers aflysning eller i stærk ændret form. Formanden fortalte om den nationale Flagdag d. 5. september, der for DADV’s vedkommende foregik i Haderslev, med indkvartering på Haderslev Kasserne. Formanden omtalte også det nye monument for danske soldater og frihedskæmpere i mindelunden. Monumentet er udført af Kunstneren Bjørn Nørgaard.
Det var et rigtigt flot arrangement med HS Dronning Margrethes deltagelse.
Herefter orinteredes om efterårsforedraget 2019 og Store Kransetur. Formanden omtalte endvidere årsafslutningen på Holmen med efterfølgende spisning i Marineforeningens lokaler. Formanden fortsatte med at meddele at vi stadigingen protektor har endnu. Herefter godkendtes formandens beretning under akklamation.

Ad.3 Forelæggelse / godkendelse af regnskab


Formanden aflagde herefter regnskabet til godkendelse. Grunden til at formanden gjorde dette var, at Kasserer Karin Søemod ikke længere ønskede at være kasserer. Regnskabet bliver fremover udført af et af foreningens medlemmer Henrik Winther som er aut.revisor. Formanden og Poul Nikolajsen vil fremover være bankansvarlige for foreningen. Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad.4 Behandling af indkomne forslag


Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring og ændring af bestyrelsesfunktioner blev vedtaget.

Ad.5 Fastsættelse af kontingent


Kontingentet forbliver uændret nemlig 275,-Kr./årligt

Ad.6 Nyhedsbrevet


Aksel Houlby fortalte at redaktøren Dennis Houlby havde haft en del problemer med sin PC, hvilket medførte at han ikke kunne komme ind i programmerne. Problemet er nu løst.

Ad.7Valg af bestyrelse


På valg lige år.


Jan Kaare Christensen – Peter Lykke – Kurt Serup – nyvalg Poul Nikolajsen (1 år)
Kurt B. Sørensen udtræder efter eget ønske af bestyrelsen
Valg på ulige år: Poul Nikolajsen – Karin Søemod – Eilif M. Pedersen – Jørgen Andreasen.
Herefter takkede formanden Kurt B. Sørensen for mange års virke som sekretær og
overrakte ham som tak en flot vingave, som Kurt B. takkede for.

Ad.8 Valg af bestyrelsessuppleanter (hvert år)


J ørgen Graakjær – Kaj Clausen blev genvalgt

Ad.9 Valg af 2 revisorer (Hvert år)


B ørge Draabe Bruunsgaard – Finn Guldberg valgt

Ad.10 Revisorsuppleant (hvert år)


Ib Rhordal genvalgt

Ad.11 Valg af webmaster (Hvert år)


Dennis Houlby genvalgt
Valg af regnskabsfører Henrik Winther valgt

Der er berammet konstituerende bestyrelsesmøde d. 20. oktober 2020

Ad.12 Eventuelt


Aksel Houlby fortalte, at han havde været medlem i foreningen i 50 år og fortalte om hans far tidligere formand for DADV Leon Houlby og tidligere frihedskæmper som blev anholdt i 1943 af tyskerne og indsat i Vestre fængsel og senere flyttet til Horsend. Hans celle kan i dag ses som en slags museum. Dan Eiby fortalte, at han havde besøgt Hvidsten Kro, hvilken kan godt kunne anbefale et besøg.
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav formanden ordet for en afsluttende bemærkning. Formanden takkede dirigenten og for god ro og orden.
Generalforsamlingen sluttede KL 13.50

 

Således aflyttet og refereret
Kurt B. Sørensen