GENERALFORSAMLING 2017

   

  Referat

  Velkomst v/ formand Jan Kaare Christensen.
  Formand Jan Kaare Christensen JKC bad de tilstedeværende om at rejse sig og sammen med ham, mindes de medlemmer der er gået bort siden sidste generalforsamling.

  Ad.1 
  Ib Snoer blev valgt som dirigent.
  Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

  Ad.2
  Formandens beretning.
  JKC startede med at konstatere at foreningen har afholdt de ” vanlige” arrangementer.
  Det omhandler flg. arrangementer:
  Generalforsamling
  Mindehøjtidelighed ved den Franske Skole. d. 21. marts 2016
  D. 4. maj 2016 i Mindelunden.
  D. 17. maj 2016 afholdt foreningen maj møde/ årsafslutning med besøg på Kastellet og derefter spisning i Københavns Marineforenings lokaler på Holmen.
  Foreningen deltog i Forsvarets dag på Kronborg. I den forbindelse har bestyrelsen bestemt, at vi fremover skal repræsenteres med både Fanebærer og Fanevagt, da det drejer sig om temmelig lang tid at fanen præsenteres.
  D. 29 august 2016 blev afholdt i lighed med tidligere år med kransenedlægning i Den Danske Frimurer Orden på Blegdamsvej og derefter i Mindelunden. Igen i 2016 var det med deltagelse af 1. Regiments Soldaterforenings Sangkor. Formanden JKC fortalte endvidere, at der i år d. 29. august  2017, vil blive afholdt et særligt arrangement, da der vil blive afsløret et monument for de danske Krigssejlere. Afsløringen vil blive foretaget af HM. Dronning Margrethe 2. Dette vil blive omtalt i nyhedsbrevet i august måned.
  Vi deltog i den nationale flagdag d. 5. september 2016 både på Kastellet og ved Frederiksberg Rådhus. Herefter deltog vi som vanligt i Våbenstilstandsdagen d. 11. november. Vi bemærkede, at der deltog rigtig mange faner denne gang. Vi afholdt Store Kransetur d. 13. november med 43 deltagende i alt. Der deltog 12 Faner ved dette arrangement, så vi må betegne arrangementet som en succes.
  Årsafslutningen d. 22. november 2016, foregik som tidligere med kransenedlægning v. HM. Frederik 9. buste på Forsvarskommandoen på Arsenaløen. Der var derefter en kaffepause med Forsvarskommandoen som vært. Dagen afsluttedes med frokost i Københavns marineforenings lokaler. JKC orienterede om projektet med en buste af
  forenings tidligere formand og modtager af Victoriakorset Thomas Dinesen.
  Placering af busten er blevet godkendt af Københavns Borgerrepræsentation og vi har indsendt en ansøgning til A.P. Møllers Fond om pengene i alt 240.000,00 Kr.
  Vi håber at kunne afsløre busten d.12. august 2018. Dette er netop 100 året for overrækkelsen af Victoriakorset til Thomas Dinesen. Afsløringen vil blive foretaget af vores protektor HKH. Prins Henrik og Thomas Dinesens søn Tore Dinesen som er medlem af foreningen , skal holde talen. Herefter mindede JKC om årets majmøde som i år går til Naverhulen i Helsingør d. 18. maj. JKC opfordrede medlemmerne om at tilmelde sig gerne med ledsagere, da vi helst skal være 20 personer.

  JKC afsluttede sin beretning med at fremvise en medlems statistik. Statistikken er fra 2010 – 2017. Den viser at i 2010 var der 93 medlemmer og i 2017 Pt. er vi 80 medlemmer.
  Kommentaren til denne statistik er: Vi går tilbage, men forbavsende langsomt! Dette skyldes naturlig afgang, men vi kan konstatere, at vi også får nye tilmeldinger.
  Formandens beretning blev godkendt med akklamation.

  Ad.3
  Regnskab.
  Kassereren Karin Søemod SØE gennemgik det udsendte regnskab. Kurt B. Sørensen KBS stillede spørgsmål om kontingent til andre foreninger, da han fandt at dette var betydeligt større end året før.
  Det fyldestgørende svar var: Vi har doneret et beløb Kr. 500,00 til Danmarks Samfundet.
  SØE anmodede om at medlemmerne m.m. om at være lidt flinkere til at putte penge i vores bøsse til Kransefonden. Herefter blev regnskabet godkendt med akklamation.

  Ad.4
  Behandling af Indkomne forslag.
  Ingen forslag.

  Ad.5
  Fastsættelse af kontingent.
  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.
  Nemlig 275,00 Kr./år.
  Jørgen Andreasen foreslog at hæve beløbet til Kr. 300,00 /år
  Forslaget blev forkastet af bestyrelsen med den begrundelse, at dette muligvis ville medføre udmeldelser. Poul Nikolajsen kommenterede beslutningen med, at han erfaringsmæssigt havde oplevet en kontingentforhøjelse medførte til udmeldelser.
  Fremover vil der blive mulighed for at støtte Kransefonden ved kontingentopkrævningen.

  Ad.6
  Medlemsbladet (Nyhedsbrevet)
  Ingen bemærkninger.

  Ad.7
  Valg af bestyrelse.
  Formand + 2 bestyrelsesmedlemmer  (lige år)
  Jan Kaare Christensen – Flemming Christensen – Peter Lykke
  Flemming Christensen ønsker at udtræde. ( Bestyrelsen har foreslået Kurt Serup)
  Kurt Serup valgt til bestyrelsesmedlem for 1 år.

  Kasserer + 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
  Karin Søemod – Eilif M. Pedersen – Kurt B. Sørensen – Ole Gernyx
  Genvalgt

  Ad.8
  Valg af bestyrelsessuppleanter (Hvert år)
  Jørgen Graakjær – nyvalg (bestyrelsen foreslår Jørgen Andreasen)

   Jørgen Graakjær genvalg - Jørgen Andreasen nyvalg .

  Ad.9
  Valg af  revisorer (hvert år)   Leif Børup – Børge Draabe Bruunsgaard
  Genvalg

  Ad.10
  Valg af revisorsuppleant (hvert år)
  Poul Nikolajsen valgt

  Ad.11
  Valg af Webmaster (hvert år)  Dennis Houlby
  Dennis Houlby genvalgt

  Ad.12
  Eventuelt.
  JKC forklarede om ændring af ordlyd i statutten for fortjensttegn.
  i slutteksten ændres m/ Roset til Egeløv.
  Ingen øvrige bemærkninger.
  JKC takkede Flemming Christensen for hans meget store arbejde igennem
  mange år i foreningens bestyrelse og overrakte ham en flot vingave.

  Formand og Dirigent takkede for mødet
  Mødet havde 22 deltagere og sluttede Kl. 13.40

   

   

  Referent   Kurt B. Sørensen / Sekretær                        

  Dirigent Ib Snoer